Hot
1. One Day Cruise With Bufffet Lunch 69 USD / PAX View more | 2. Sunlight Boutique Cruise Contact Us View more | 3. Halong Bay Full Day Cruise Contact Us View more | 4. Sunlight Halong Bay Contact Us View more | 5. One Day Cruise With Set Menu Lunch 63 USD / PAX View more | 6. Sunlight Premium Cruise Contact Us View more | 7. Sunlight Lan Ha Bay Contact Us View more |

Tour Halong 1 Ngày

Tour Halong 1 Ngày

Ði?m n?i b?t Ch?y tr?n Hà N?i v?i vã và d?n v?i thiên nhiên hùng vi c?a v?nh H? Long T?n hu?ng m?t ngày tham quan các hòn d?o c?a v?nh và khám phá hang S?ng S?t, Ðánh th?c s? m?o hi?m trong b?n và th? chèo thuy?n kayak t?i hang Lu?n ho?c trek lên d?nh núi Ti T?p Ho?c don gi?n ch? là "chill" trên boong tàu và hít vào s? thanh bình c?a b?u không khí mát m?, nh?ng hòn d?o xanh tuoi và vùng nu?c th?t yên tinh

Table of Contents

Tour Halong 1 Ngày

Search

Type :
Itinerary :
Depature :

Depature

Cho thuê điều hòa