Hot
1. One Day Cruise With Bufffet Lunch 69 USD / PAX View more | 2. Sunlight Boutique Cruise Contact Us View more | 3. Halong Bay Full Day Cruise Contact Us View more | 4. Sunlight Halong Bay Contact Us View more | 5. One Day Cruise With Set Menu Lunch 63 USD / PAX View more | 6. Sunlight Premium Cruise Contact Us View more | 7. Sunlight Lan Ha Bay Contact Us View more |

Tour H? Long 1 Ngày Buffet

Tour H? Long 1 Ngày Buffet

Ð?n v?i v?nh H? Long, du khách không ch? du?c thu?ng ngo?n v? d?p tuy?t m? c?a c?nh s?c non nu?c mà còn du?c t?n hu?ng, hòa mình vào không gian bao la, hùng vi c?a bi?n c? và thu?ng th?c các món an h?i s?n n?i ti?ng d?y h?p d?n. Tour tham quan V?nh H? Long 1 ngày ch?c h?n s? làm cho Quý khách di t? h?t b?t ng? này d?n b?t ng? khác vì c?nh d?p thiên nhiên ban t?ng noi dây!

Table of Contents

Tour H? Long 1 Ngày Buffet

Th?i gian & l?ch trình tour 
V?i chuong trình tour tham v?nh H? Long 1 ngày, kh?i hành t? Hà N?i. L?ch trình c?a b?n s? theo d?ng nhu sau 
• 7:30 – 8:00: Xe s? dón b?n t?i khách s?n, t?i H? Long vào bu?i trua. 
• Bu?i trua: lên tàu an trua, sau dó b?t d?u tham gia các ho?t d?ng tr?i nghi?m: tham hang d?ng, chèo thuy?n kayak, di thuy?n nan, lên d?o, tham bãi bi?n… 
• Tour s? k?t thúc vào lúc 19:00 – 20:00 khi xe tr? b?n v? Hà N?i 
Trong 1 tour nhu v?y, b?n s? có t? 4 ti?ng – 7 ti?ng tham v?nh trên thuy?n. Hi?n t?i, các tour tham v?nh dã khác r?t nhi?u so v?i ngày xua khi mà ch? tour tham v?nh t? 3 – 4 ti?ng, hành trình ng?n. Hi?n t?i, dã có các tour tham v?nh lên d?n 7 ti?ng, tr?i nghi?m không kém gì các tour ng? dêm. B?n theo dõi ph?n sau d? xem c? th? hon v? tour này nhé. 
Tour 1 ngày thu?ng bao g?m nh?ng gì 
• B?a trua v?i các món an h?i s?n bi?n H? Long theo d?ng set menu ho?c buffet tùy theo t?ng tour
• Xe dua dón Hà N?i – H? Long là các lo?i xe bus du l?ch thông thu?ng ho?c xe limousine sang tr?ng ( 9 gh?, 16 gh?)
• Hành trình trên tàu tham v?nh ( 4 ti?ng –  7 ti?ng) tùy theo
• Vé th?ng c?nh tham v?nh H? Long 1 ngày ( 290.000d/ ngu?i)
• HDV dua khách di tham quan và tr?i nghi?m
Tour  chua bao g?m chi phí cho d? u?ng và các chi phí cá nhân khác.
 
Các ho?t d?ng tr?i nghi?m trong tour 
Tham gia các tour tham v?nh trong ngày này, ngoài vi?c lên tàu ng?m c?nh, b?n s? du?c tr?i nghi?m các ho?t d?ng 
• Chèo thuy?n kayak trong kho?ng 30 phút – 1 ti?ng, ho?t d?ng này r?t thú v? khi b?n du?c t? chèo m?t chi?c thuy?n kayak lu?t di trên m?t nu?c bi?n và l?i r?t g?n các d?o dá trên v?nh. Có th? nói, dây là ho?t d?ng ngoài tr?i thú v? nh?t trong tour
• Tham hang d?ng t? nhiên: v?nh H? Long có r?t nhi?u hang d?ng t? nhiên kì vi, có th? k? d?n hang S?ng S?t, d?ng Thiên Cung, hang Trinh N?, hang Thiên C?nh Son… B?n s? leo lên d?o d? vào bên trong hang, chiêm ngu?ng nhi?u c?nh quan r?t kì thú do thiên nhiên ban t?ng. 
• Ði thuy?n nan: n?u không chèo thuy?n kayak thì b?n có th? l?a ch?n di thuy?n nan do ngu?i dân d?a phuong ch?, di vào tham hang Lu?n, vào các khu v?c “lagoon” có c?nh quan tuy?t d?p 
• Lên bãi bi?n, leo núi: các bãi bi?n trên v?nh tuy không l?n nhung r?t d?p. T?i các d?o b?n có th? ngh? ngoi trên bãi bi?n ho?c leo lên d?nh núi d? ng?m nhìn toàn c?nh v?nh H? Long, s? h?u ki?u ?nh selfie x?n xò nh?t. 
• Sunset Party, h?c n?u an: nghe thì hoi l? nhung dây th?c ra là m?t tr?i nghi?m r?t thu giãn trong hành trình. B?n dùng m?t tách cafe, trà hay m?t ly ru?u vang d? ch? dón kho?nh kh?c hoàng hôn xu?ng trên v?nh H? Long. Không ph?i d? dàng d? b?t du?c kho?nh kh?c này nên chúc b?n may m?n nhé. 
Hành trình trên v?nh c?a tour H? Long 1 ngày kéo dài bao nhiêu lâu? 
Nhu ? trên mình dã nh?c t?i, tru?c dây tham v?nh H? Long thì thu?ng ch? là các tour t? 3 ti?ng – 4 ti?ng ho?c 5 ti?ng nhung hi?n t?i dã có nhi?u l?a ch?n hon cho b?n tùy vào chi phí tour và tr?i nghi?m mà b?n mu?n. Mình s? chia ra 3 chuong trình tour d? b?n tham kh?o 
Tour tham v?nh H? Long 4 ti?ng
Tour truy?n th?ng dua b?n di tham nh?ng di?m n?i ti?ng nh?t c?a v?nh H? Long, th?i gian 4 ti?ng phù h?p n?u b?n không mu?n di tàu quá lâu. Th?i gian d? d? b?n thu?ng th?c c?nh d?p c?a v?nh H? Long. Gía c? các tour này cung tuong d?i phù h?p. 
• Hành trình t? 12:30 trua d?n 16:30 chi?u ho?c sáng t? 08:00 – 12:00, 4 ti?ng trên tàu tham v?nh 
• Tuy?n tham quan: hòn Chó Ðá, Ð?nh Huong, d?ng Thiên Cung, làng chài Ba Hang (chèo kayak ho?c di thuy?n nan) 
• Tour bao g?m b?a trua 
• Kh?i hành t? C?ng tàu qu?c t? H? Long ho?c C?ng tàu qu?c t? Tu?n Châu 
 
Tour tham v?nh H? Long 5 – 6 ti?ng
Tour tham v?nh 5 – 6 ti?ng s? di hành trình xa hon, tham hang S?ng S?t là hang d?ng l?n nh?t trên v?nh, lên d?o Titop d? ng?m nhìn v?nh H? Long t? trên cao. Tour phù h?p và có nhi?u tr?i nghi?m trên v?nh H? Long. 
 
• Hành trình t? 12:30 trua d?n 17:30 chi?u, 5 ti?ng trên tàu tham v?nh 
• Tuy?n tham quan: Hang S?ng S?t – Hang Lu?n – Ð?o Titop 
• Tour bao g?m b?a trua 
• Kh?i hành t? C?ng tàu qu?c t? H? Long ho?c C?ng tàu qu?c t? Tu?n Châu 
Tour tham v?nh H? Long 7 ti?ng
Hành trình tham v?nh H? Long dài nh?t, b?n có nhi?u th?i gian tr?i nghi?m tham quan hang d?ng, bãi bi?n, lên d?o, chèo thuy?n kayak… Khác v?i các tour khác kh?i hành vào bu?i trua, tour tham v?nh 7 ti?ng b?n s? kh?i hành t? 10:30 sáng d? có d? th?i gian cho hành trình 7 ti?ng. Ðây là tour di các di?m tham quan và tr?i nghi?m không kém gì so v?i tour du thuy?n ng? dêm. 
Thu?ng v?i tour này b?n ph?i thuê tàu riêng nhung hi?n t?i dã có chuong trình tour ghép tham v?nh 7 ti?ng r?t phù h?p. 
 
• Hành trình t? 10:30 trua d?n 17:00 chi?u, 7 ti?ng trên tàu tham v?nh 
• Tuy?n tham quan: Hang Trinh N? – Hang S?ng S?t – Ð?o Titop 
• Tour bao g?m b?a trua 
• Kh?i hành t? C?ng tàu qu?c t? Tu?n Châu 
Tour tham v?nh Lan H? cung có các hành trình tham quan t? 5 – 7 ti?ng v?i các tr?i nghi?m tuong t?, b?n sang ph?n ti?p theo d? hi?u rõ hon v? các tuy?n di?m tham quan. 
Có bao nhiêu tuy?n di?m tham quan cho tour H? Long 1 ngày 
V?i các tour H? Long trong ngày, b? có 3 l?a ch?n v? tuy?n di?m tham v?nh H? Long trong dó có 2 tuy?n di?m thu?c v?nh H? Long, 1 tuy?n thu?c v?nh Lan H? – d?o Cát Bà (H?i Phòng). Tuy v? trí d?a lí khác nhau nhung v?n thu?c v? không gian c?nh quan chung c?a v?nh H? Long. 
 
Tuy?n tham quan trung tâm V?nh H? Long
• Kh?i hành: C?ng tàu qu?c t? H? Long & C?ng tàu qu?c t? Tu?n Châu
• Ði?m tham quan: Hang S?ng S?t, Ð?ng Thiên Cung, Hang Trinh N?, Ð?o Titop, Hang Lu?n… 
• Tour tham v?nh: 4 ti?ng, 5 ti?ng, 7 ti?ng 
Tuy?n tham quan V?nh Bái T? Long 
• Kh?i hành: C?ng tàu qu?c t? H? Long & C?ng Hòn Gai Vinashin 
• Ði?m tham quan: Hang Thiên C?nh Son, làng chài Vông Viêng, C?ng Ð? 
• Tour tham v?nh: 4 ti?ng, 5 ti?ng 
 
Tuy?n tham quan V?nh Lan H? – Ð?o Cát Bà 
Tuy?n tham quan v?nh Lan H? (H?i Phòng) là tuy?n m?i, ngoài tham v?nh Lan H? b?n còn có co h?i lên d?o Cát Bà tham hang và di xuyên r?ng. 
• Kh?i hành: C?ng tàu qu?c t? Tu?n Châu (H? Long) & b?n Gót (H?i Phòng) 
• Ði?m tham quan: Hang Sáng, Hang T?i, Hang Trung Trang, Hang Quân Y… chèo kayak 
• Tr?i nghi?m: chèo thuy?n kayak, tham hang, t?m bi?n 
Tour tham v?nh: 5 ti?ng, 7 ti?ng, 8 ti?ng  
B?n c?n chi tr? bao nhiêu cho tour này 
V?i các tour truy?n th?ng 4 ti?ng, tour tr?n gói kh?i hành t? Hà N?i, b?n nên chi tr? t? 750.000d/ ngu?i. Gía tour dã bao g?m xe v?n chuy?n, tàu tham v?nh 4 ti?ng, vé tham quan, an trua trên tàu, có HDV theo tour. 
 
V?i các tour t? 7 ti?ng d?n 8 ti?ng ho?c dài hon, b?n tham kh?o m?c giá t? 1.300.000d/ ngu?i cho m?t tour tr?n gói t? Hà N?i. 

Search

Type :
Itinerary :
Depature :

Depature

Cho thuê điều hòa