Hot
1. One Day Cruise With Bufffet Lunch 69 USD / PAX View more | 2. Sunlight Boutique Cruise Contact Us View more | 3. Halong Bay Full Day Cruise Contact Us View more | 4. Sunlight Halong Bay Contact Us View more | 5. One Day Cruise With Set Menu Lunch 63 USD / PAX View more | 6. Sunlight Premium Cruise Contact Us View more | 7. Sunlight Lan Ha Bay Contact Us View more |

Cho thuê tàu du l?ch h? long

Cho thuê tàu du l?ch h? long

B?ng giá tàu tham V?nh H? Long t? 4 - 6 - 8 ti?ng V?nh H? Long n?i b?t v?i h? th?ng d?o dá và hang d?ng tuy?t d?p. Hàng tram d?o dá, m?i d?o mang m?t hình dáng khác nhau h?t s?c sinh d?ng: hòn Ð?u Ngu?i, hòn R?ng, hòn Lã V?ng, hòn Cánh Bu?m, hòn Gà Ch?i, hòn Lu Huong… hay nh?ng hang d?ng tuy?t d?p g?n v?i nhi?u truy?n thuy?t th?n k? nhu d?ng Thiên Cung, hang Ð?u G?, hang S?ng S?t, hang Trinh N?, d?ng Tam Cung…

Table of Contents

Cho thuê tàu du l?ch h? long

V?nh H? Long n?i b?t v?i h? th?ng d?o dá và hang d?ng tuy?t d?p. Hàng tram d?o dá, m?i d?o mang m?t hình dáng khác nhau h?t s?c sinh d?ng: hòn Ð?u Ngu?i, hòn R?ng, hòn Lã V?ng, hòn Cánh Bu?m, hòn Gà Ch?i, hòn Lu Huong… hay nh?ng hang d?ng tuy?t d?p g?n v?i nhi?u truy?n thuy?t th?n k? nhu d?ng Thiên Cung, hang Ð?u G?, hang S?ng S?t, hang Trinh N?, d?ng Tam Cung… 

 

 

Chính vì hàng ngàn d?o và các hang d?ng l?n nh? khác nhau tr?i dài trên v?nh H? Long, d? ti?n cho vi?c phân lu?ng tàu bè, gi?m thi?u ùn t?c t?i các Hang d?ng, Ban quan lý v?nh dã chia các tuy?n di?m trên v?nh thành các l? trình khác nhau và th?i gian di c? th? d? tránh gây ách t?c, d?n ? khách t?i các hang d?ng.

 

L? Trình Thuê Tàu Tham Quan V?nh H? Long ( 4 Ti?ng – 6 Ti?ng – 8 Ti?ng)

– Tuy?n 1 (4 ti?ng): C?ng tàu Du l?ch Tu?n Châu – Thiên Cung – Ð?u G? – Ð?nh Huong – Gà Ch?i – Ba Hang.

– Tuy?n 2 (6 ti?ng): C?ng tàu Du l?ch Tu?n Châu  – Ð?nh Huong – Gà Ch?i – S?ng S?t – Ti T?p.

 Tuy?n 3 (8 ti?ng): C?ng tàu Du l?ch Tu?n Châu – Thiên Cung – Ð?u G? – S?ng S?t – Ti T?p – Hang Lu?n.

Trên là nh?ng thông tin chi ti?t v? các l?ch trình các tuy?n và giá thuê tàu tham quan v?nh h? long khi thuê tàu riêng,du khách tham kh?o và l?a ch?n l?ch trình theo doàn mình d? ki?n.

 

 

Giá Vé Tàu , Giá Thuê Tàu Tham Quan V?nh H? Long ( Tàu s?t, 2 t?ng, s?c ch? 48 khách)

(*) Tuy?n 1 : Hành trình 4 ti?ng trên tàu s?t, s?c chua 48 ch?

Giá thuê tàu riêng 4 ti?ng: 600,000d/ti?ng ( Giá chua bao g?m s?  d?ng di?u hòa trên tàu, s? d?ng di?u hòa thêm 150,000d/ti?ng)

Khách có th? l?a ch?n d?t an trên tàu v?i giá: 120,000d/su?t – 150,000d/su?t ho?c 200,000d/su?t ( không b?t bu?c)

(*)Tuy?n 2 : Hành trình 6 ti?ng , trên tàu s?t, s?c chua 48 ch?

Giá thuê tàu riêng 6 ti?ng: 600,000d/ti?ng ( Giá chua bao g?m s?  d?ng di?u hòa trên tàu, s? d?ng di?u hòa thêm 150,000d/ti?ng) / ti?ng )

Khách có th? l?a ch?n d?t an trên tàu v?i giá: 120,000d/su?t – 150,000d/su?t ho?c 200,000d/su?t ( Không b?t bu?c)

(*)Tuy?n 3 :  Hành trình 8 ti?ng, trên trên tàu s?t, s?c chua 48 ch?

Khách doàn thuê ch?n tàu: 600,000d/ti?ng ( Giá chua bao g?m s?  d?ng di?u hòa trên tàu, s? d?ng di?u hòa thêm 150,000d/ti?ng)

Khách có th? l?a ch?n d?t an trên tàu v?i giá: 150,000d/su?t ho?c 200,000d/su?t ( Không b?t bu?c)

Luu Ý: Quý khách thuê tàu riêng tham quan V?nh H? Long c?n ph?i mua vào c?ng tu?n châu, vé tham quan, th?ng c?nh các di?m du l?ch t?i V?nh H? Long hi?n t?i ( 290,000d/ ngu?i ) dây là các lo?i vé b?t bu?c n?u b?n mu?n tham quan v?nh h? long : bao g?m 250 000d vé tham quan trên m?t nu?c, vé di?m tham quan c?a tuy?n,và 40 000d vé vào c?ng c?ng Tu?n Châu): t? ngày 1/4/2017 ban qu?n lý v?nh H? Long thu phí theo c? tuy?n ch? không thu theo t?ng di?m tham quan nhu tru?c, do v?y phí tham quan v?nh H? Long tang và s? di?m tham quan theo t?ng tuy?n cung tang. Các tuy?n tham quan ph? bi?n du?c nhi?u du khách l?a ch?n là Tuy?n 1 và Tuy?n 2 theo bên du?i, n?u du khách mu?n tham quan di?m tham quan khác tuy?n ph?i mua vé tham quan c? tuy?n có di?m tham quan dó.

– Ngu?i già trên 80 tu?i du?c mi?n phí các l?i vé tham quan ( nhung ph?i mang CMTND )

– Tr? em du?i 4 tu?i và không cao quá 1,2m du?c mi?n phí.

 

L?CH TRÌNH TOUR GHÉP ÐOÀN THAM QUAN V?NH H? LONG 4 – 6 TI?NG

 

HÀ N?I - THAM QUAN V?NH H? LONG - HÀ N?I 4 TI?NG

GIÁ TR?N GÓI: 850.000VNÐ/KHÁCH

 

8h00- 8h30: Hu?ng d?n dón khách t?i khách s?n khu v?c ph? c? Hà N?i ho?c nhà hát L?n HN kho?i ha`nh di Ha? Long kho?ng 3 ti?ng ru?i, trên du?ng di quý khách s? ngh? ngoi t?i H?i Duong 30 phút.

12h00-12h30: Du kha´ch có m?t t?i b?n tàu du l?ch Tu?n Châu – d?o Tu?n Châu. Quý khách làm th? t?c lên tàu.

Quý khách b?t d?u tham v?nh Ha? Long – ky` quan cu?a thê´ gio´i trong 4 ti?ng, Quý khách an trua trên tàu. Sau b?a trua du kha´ch du`ng thuyê`n di tham quan làng chài Ba Hang b?ng thuy?n kayak ho?c thuy?n nan (chi phí t? túc: 100.000/khách), n?u quý khách không mu?n tham quan làng chài thì quý khách có th? thu giãn ch?p ?nh, ng?m c?nh trên tàu. Sau dó quý khách ghé tham dô?ng Thiên Cung tu´c la` “Cung diê?n cu?a tro`i” m?t trong nh?ng hang d?ng d?p nh?t hung vi nh?t trên v?nh H? Long.

Sau do´ ha`nh tri`nh trên du thuyê`n di giu~a Ha? Long vo´i ha`ng nga`n da?o da´ su`ng su~ng du kha´ch se~ co´ ca?m gia´c nhu di va`o thê´ gio´i dô?ng vâ?t tra?i qua triê?u nam hoa´ da´. Ðo´ la` : Hòn Chó dá, hòn Lu Huong, làng chài…

16h00-16h30: Quý khách tr? l?i b?n tàu du l?ch H? Long. Quý khách lên xe ro`i Ha? Long vê` Hà N?i.

20h00-20h30: V? d?n Hà N?i, chia tay Quý khách – k?t thúc chuong trình.

 

D?ch v? bao g?m:

- Xe ô tô du l?ch d?i m?i dua dón 2 chi?u

- Vé th?ng c?nh H? Long và tham quan hang Thiên Cung - Ð?u G?

- An trua trên tàu - th?c don h?i s?n ( có th?c don cho khách an chay, kiêng)

- Tàu 2 t?ng, 48 ch? tham quan v?nh H? Long 4 ti?ng

- Hu?ng d?n viên ti?ng Vi?t

- B?o hi?m trên tàu

 

Link tham kh?o tour: http://sunlightcruise.com/halong-cruise/sunlight-day-cruise-ha-long.html

 

HÀ N?I - THAM QUAN V?NH H? LONG 6 TI?NG - HÀ N?I

GIÁ TR?N GÓI: 950.000VNÐ/KHÁCH

 

8h00- 8h30: Hu?ng d?n dón khách t?i khách s?n khu v?c ph? c? Hà N?i ho?c nhà hát L?n HN kho?i ha`nh di Ha? Long kho?ng 3 ti?ng ru?i, trên du?ng di quý khách s? ngh? ngoi t?i H?i Duong 30 phút.

12h00-12h30: Du kha´ch có m?t t?i b?n tàu du l?ch Tu?n Châu - Ha? Long. Quý khách làm th? t?c lên tàu, b?t d?u 6 ti?ng tham quan v?nh H? Long. Quý khách an trua trên tàu.

14.00: Quý khách tham hang S?ng S?t – hang d?ng to và d?p nh?t t?i H? Long. Sau khi tham hang quý khách có th?i gian thu giãn, th? h?n vào khung c?nh bi?n tr?i mênh mông.

Tàu dua quý khách d?n d?o Titov, quý khách có th?i gian t?m bi?n trên bãi cát tr?ng, ph?ng, m?n màng ho?c leo lên d?nh núi Titov ng?m toàn c?nh v?nh H? Long tho m?ng.

Quý khách lên thuy?n ti?p t?c ha`nh tri`nh trên du thuyê`n di giu~a Ha? Long vo´i ha`ng nga`n da?o da´ vôi su`ng su~ng. Du kha´ch se~ co´ ca?m gia´c nhu di va`o thê´ gio´i dô?ng vâ?t tra?i qua triê?u nam hoa´ da´. Ðo´ la`: Hòn Chó dá, hòn Lu Huong, ho`n Ga` Cho?i, hòn Tr?ng, hòn Mái…

17h30-18h00: Quý khách tr? l?i b?n tàu du l?ch Tu?n Châu, quý khách lên xe v? l?i Hà N?i.

20h30: V? d?n Hà N?i, chia tay Quý khách – k?t thúc chuong trình.

 

D?ch v? bao g?m:

- Xe ô tô du l?ch d?i m?i dua dón 2 chi?u, v? du?ng cao t?c

- Vé th?ng c?nh H? Long, hang S?ng S?t, d?o Titov

- Chèo thuy?n kayak trên v?nh H? Long

- An trua trên tàu - th?c don h?i s?n ( có th?c don cho khách an chay, kiêng)

- Tàu 2 t?ng, 48 ch? tham quan v?nh H? Long 4 ti?ng

- Hu?ng d?n viên ti?ng Vi?t

- B?o hi?m trên tàu

 

Link tham kh?o tourhttp://sunlightcruise.com/halong-cruise/sunlight-day-cruise-ha-long.html

 

Search

Type :
Itinerary :
Depature :

Depature

Cho thuê điều hòa